Stadgar och mötesprotokoll

Filosofilärarnas förening Sophia mötesprotokoll 

Årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Årsmöte 2014

Årsmöte 2013

Årsmöte 2012

Årsmöte 2011

 

Stadgar för Filosofilärarnas förening Sophia

Bildad den 7 januari, 1943 (Filosofi- och psykologilärarnas förening).

Stadgarna antagna den 16 augusti 1943;ändrade vid årsmöte den 18 juni 1973, den 12 november 1977, den 8 januari 1983, den 31 mars 2001 samt den 21 april 2012.

 

§1

§1 Filosofilärarnas förening syftar till att främja undervisningen i filosofi samt att i övrigt tillvarata ämnets intressen.

§2

§2 Föreningen är öppen för var och en som hyser intresse för föreningens syften. Styrelsen förbehåller sig rätten om att utesluta medlemmar som styrelsen anser motverkar föreningens syften.

§3

§3 Årsmöte ska hållas varje kalenderår innan den 30 september. Styrelsen sammankallar minst en månad innan årsmötet. Vid årsmötet skall förekomma följande ärenden: Granskning av styrelsens berättelse för det förflutna arbetsåret, granskning av revisorernas berättelse, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, val av ordförande, övriga styrelseledamöter för tiden intill nästkommande årsmöte. Vidare skall för samma tid en revisor jämte suppleanter utses. Dessutom ska en valberedning tillsättas med uppgift att till påföljande årsmöte föreslå ordförande, styrelsemedlemmar och revisor jämte suppleanter. På årsmötet äger medlemmar en röst.

§4

§4 Föreningens styrelse består av ordförande samt ytterligare några medlemmar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt vid behov ett arbetsutskott om minst tre personer. Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller tre ledamöter begär möte. Styrelsen är beslutsför när minst fyra medlemmar när närvarande. Vid lika rösttal har ordförande utslagsröst. Detsamma gäller eventuella arbetsutskott. Styrelsen äger rätt att till arbetsutskott delegera beslut löpande i frågor. Styrelsemöte äger rum i anslutning till årsmöte om ej annat anges på årsmöte.

§5

§5 Årsavgift bestäms av föreningen vid årsmöte. Styrelsen disponerar över föreningens tillgångar.

§6

§6 Ändringar av stadgarna beslutas på årsmöte. För bifall till stadgeändring krävs att tre fjärdedelar, det vill säga kvalificerad majoritet, av de vid årsmötet närvarande biträder beslutet.

§7

§7 För upplösning av föreningen fordras beslut på två på varandra följande årsmöten. Föreningens tillgångar skall i sådan händelse överlämnas till ändamål som står i överensstämmelse med föreningens syften.

 

Ladda ner som PDF

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar