Allmänt om undervisning

Skolverkets ”Allmänna råd” om undervisning.

I skriften ”Planering och genomförande av undervisningen” från 2011 ges riktlinjer utifrån skollagen – ”hur lärare bör planera och genomföra undervisningen utifrån läroplanen och kursplanerna”. Råden är uppdelade i Planering, Genomförande, Kunskapsbedömning och betygsättning, Uppföljning samt Dokumentation. Skriften är inte riktad till gymnasiet men bör kunna användas ändå. För mer information och kommentarer, se PDFer här:

TILL SKOLVERKET

Planering

Lärare bör vid planeringen av undervisningen:

 • tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven
 • identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper
 • skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete
 • välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del
 • utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen
 • utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen

 • samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna

 

Genomförande

Lärare bör i sin ledning av undervisningen:

 • strukturera och styra de processer som sker i undervisningen och skapa balans mellan gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan elever för att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande
 • försäkra sig om att undervisningen leder mot de mål som konkretiserats i planeringen genom att anpassa undervisningen till varje enskild elevs behov av stöd och stimulans
 • se till att eleverna förstår syftet med de aktiviteter som ska ske i undervisningen, vilka kunskaper de ska ges möjlighet att utveckla samt hur de ska få visa sina kunskaper
 • kontinuerligt ge varje elev konstruktiv återkoppling på hennes eller hans kunskapsutveckling och tydliggöra vad som behöver utvecklas vidare
 • utmana elevernas föreställningar i förhållande till såväl vetenskaplig som erfarenhetsbaserad kunskap samt till normer, värderingar och olika perspektiv

 

Kunskapsbedömning och betygsättning

Lärare bör:

 • kontinuerligt analysera de kunskaper som eleven visar utifrån vad som behandlats i undervisningen, för att kunna göra helhetsbedömningar av kunskaperna och jämföra dessa med kunskapskraven
 • använda sig av ändamålsenliga bedömningsformer som ger eleverna goda möjligheter att visa sina kunskaper på olika sätt
 • tillsammans på skolenheten regelbundet analysera och diskutera hur olika elevprestationer bedöms i förhållande till kunskapskraven
 • vid bedömningen av om eleven ska få betygen D respektive B utgå från kursplanens syfte och centrala innehåll för att identifiera och analysera vilka delar av det överliggande kunskapskravet som elevens kunskaper motsvarar
 • som stöd för bedömningen av elevernas kunskaper jämföra resultaten på de nationella ämnesproven med den egna dokumentationen och analysera skillnader och likheter i resultaten
 • samråda med rektorn och andra berörda lärare inför beslut om att, vid särskilda skäl, bortse från enstaka delar av kunskapskraven för en elev

 

Uppföljning

Lärare bör systematiskt och kontinuerligt:

 • analysera i vilken utsträckning planeringen och genomförandet av undervisningen har gett eleverna möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen
 • identifiera vad som behöver utvecklas i den egna undervisningen för att eleverna ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen
 • utvärdera i vilken mån de bedömnings- och dokumentationsformer som används är ändamålsenliga

 

Dokumentation

Lärare bör:

 • dokumentera sina planeringar och uppföljningar så att de ger stöd för att
  • genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen
  • kommunicera med elever och vårdnadshavare vad som är syftet med undervisningen och hur den ska genomföras
 • använda sig av effektiva rutiner och former för dokumentation som väl återspeglar elevernas kunskaper och som ger en grund för kommunikation av bedömning och betygssättning med elever och vårdnadshavare
 • se till att dokumentationen av elevernas kunskaper inte innehåller integritetskänsliga uppgifter

 

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar