Styrdokument

styrdokument

Styrdokumenten, från Skolverket, har vi samlat här. Kommentarer till hur dessa kan tolkas eller användas mottages gärna! Vi hoppas även kunna lägga fram matriser och andra sätt att göra dessa tydliga för elever.

 

Ämnets syfte

Här behandlas ämnets syfte och vad undervisningen ska erbjuda eleverna. En kort beskrivning och varför ämnet finns i gymnasieskolan. Ämnets syfte beskriver de kunskaper som elever ska ges möjlighet att utveckla i undervisningen. Ställer krav på undervisningen.

LÄS MER

Filosofi 1

Kurskod: FIOFIO01

I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

LÄS MER

Filosofi 2

Kurskod: FIOFIO02

I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

LÄS MER

 

Slutkommentar till ämnesplanen i filosofi

Slutkommentar till ämnesplanen i filosofi (Håkan Kjellin, 15 juni, 2010)

I mitten av maj kom ett slutligt förslag till ämnesplan i Filosofi. Slutligt i betydelsen ”den sista version som remissinstanser kan ha något att säga om”. Såvitt jag förstår spikas ämnesplanerna efter sommaren. Jag har läst planen och skrivit en kommentar som jag skickat dels till den som är ansvarig för Humanistiska programmet, Torun Rudin, dels till den som är ansvarig för planen, Lars Hellsten. Här nedan följer denna kommentar. Kommentar till ämnesplanen i Filosofi Ämnesplanen ser ut att täcka in de delar av ämnet som brukar förekomma, och det är ju bra. Dock kunde den vara något mer konkret och exemplifierande; det blir nog svårt för en nybliven lärare att planera kursen. Risken är att man helt hamnar i händerna på läroboksförfattarna. Vad värre är, är att planen lånar sig till olika tolkningar, vilket får till följd att undervisningens innehåll kan skilja sig avsevärt från skola till skola. Är det bra? Ett par exempel på detta följer här nedan.

Det är inte mycket att säga om skillnaderna mellan Filosofi 1 och 2; de verkar med ett undantag rimliga. I ”Undervisningen i ämnet…” står som första punkt ”huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar”. Detta återfinns i Filosofi 2, Centralt innehåll, punkt 1, men inte alls i Filosofi 1. Det är märkligt, då det är svårt att se att man kan diskutera ”begreppen kunskap och sanning” (Filosofi 1, Centralt innehåll, punkt 1) utan att beröra olika syner på verklighetens natur. Dessutom verkar ett område som eleverna brukar tycka är bland det intressantaste i ämnet, nämligen kropp-själfrågan, inte rymmas i Filosofi 1:s centrala innehåll. Det är möjligt att ämnesplansförfattaren tänkt sig att läraren själv skall begripa att omvärldsfrågan måste tas upp – men det skall man inte ta för givet! Alltså: tydligare utskrivet att man också skall syssla med metafysik i Filosofi 1! (Hemskt att tänka sig en filosofikurs där man inte nämner das Ding an sich!)

Något som finns med på diverse ställen i hela ämnesplanen är argumentation. Det är gott och väl, men det som förknippas med detta ämnesområde är ”logisk” och ”konstruktion” och inte någonstans det som eleverna i första hand borde lära sig något om, nämligen begreppen relevans och hållbarhet. Jag kan inte se att dessa båda ryms under ”logisk”; detta begrepp har väl just med konstruktionen av en argumentation att göra. Det måste alltså stå något om värderingen av argument. Man kan nog befara att det kommer att finnas skolor där värderingen av argument inte förekommer, och skolor där man tagit fasta på ”logisk” och låter argumentationsanalysen bli en ”om p så q-undervisning”.

Jag har själv skrivit betygskriterier (senast i den spolade GY 07) och vet hur svårt det kan vara att formulera dem utan att lämna alltför stort tolkningsutrymme. Jag undrar om inte kriterierna i detta förslag till ämnesplan kommer att bli svåranvända. Jag skulle inte vilja stå inför en elev och säga att ”Sorry, du använder enkla argument och definierar bara i begränsad utsträckning filosofiska frågor, så det kan bara bli ett E.” Det blir ett onödigt stort utrymme för godtycke. Det kan möjligen gå att komma överens inom en skola – men mellan olika skolor?

Här följer så några mer precisa kommentarer.

Undervisningen i ämnet filosofi ska ge …

Punkt 7: ”förmåga att urskilja och genomföra en logisk argumentation”. För det första är ”urskilja” inte helt tydligt. Vad menas egentligen? ”Detta är en logisk argumentation.” – ”Detta är inte en logisk argumentation.”? (Och vad är egentligen en logisk argumentation?) Återigen: det förefaller mig som om det här enbart handlar om strukturen på argumenteringen, inte på argumentens hållbarhet och relevans. Hur logisk i uppbyggnaden en argumentering än är, kan den vara totalt värdelös om argumenten inte är hållbara eller relevanta. Det kunde i stället stå till exempel så här:

”… samt förmåga att värdera argument och att urskilja och genomföra en logisk argumentation.”

Filosofi 1

Betyget E Första stycket: ”enkla argument” – vad är ett enkelt argument? Ett argument som är en truism? Ett argument utan stödargument? Tredje stycket: ”urskiljer och förklarar…logisk argumentation” – vad innebär detta? I synnerhet ”förklarar logisk argumentation” är svårbegripligt. Innebär det att eleven ser och kan redogöra för hur argumenten i en argumentation hänger ihop? Se min kommentar här ovan. ”…samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument” – är inte det samma sak som står i första stycket? (”Eleven redogör för och diskuterar översiktligt och med enkla argument frågor och teorier som gäller kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi och språkfilosofi liksom nutida filosofiska riktningar.”) Satsen kan mycket väl strykas, då den inte tillför något nytt.

Betygen C och A, sista styckena Det som sagts under E, tredje stycket, gäller naturligtvis också för dessa stycken.

Filosofi 2

Betyget E Tredje stycket: Skall detta kriterium verkligen finnas med? Det är ju en exakt upprepning av kriteriet i Filosofi 1. Samma invändning som där: det lägger inte till något som inte finns i första stycket och dessutom finns inte något om argumentation i ”Centralt innehåll”. Fjärde stycket: ”På motsvarande sätt genomför eleven …” – Motsvarande vad? Kriterierna (det vill säga, enkla argument, begränsad utsträckning etc.)? Alla kriterierna? Närmast föregående kriterium? Detta kriterium är alldeles för elliptiskt uttryckt!

Betygen C och A, de två sista styckena Det som sagts under E, tredje och fjärde stycket, gäller naturligtvis också för dessa stycken.

 

Ladda ner PDF från Skolverket

 

 

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar